Kontakt telefoniczny:
71 782 35 20/21

Rekrutacja do projektu "Akcja Integracja!" trwa

Akcja Integracja!
Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 9. Wyłączenie Społeczne; Działanie 9.1. Aktywna Integracja; Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)

Wartość projektu:

1 535 304,00 zł

Okres realizacji projektu:

od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.

Skrócony opis projektu:

Projekt „Akcja Integracja!” skierowany jest do 120 niezatrudnionych osób zamieszkujących miasto Wrocławia – 108 osób, oraz gminy Wisznia Mała – 5 osób, Żórawina – 2 osoby i Oborniki Śląskie – 5 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w myśl Ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności do: - 72 kobiet (60%) - 36 osób (30%) w wieku 50-64 lata - 38 osób (31%) z zasiłkiem okresowym z tytułu niepełnosprawności. - 60 osób ( 50%) osoby z wykształceniem nie wyższym niż gimnazjalne Celem projektu jest podniesienie umiejętności intra i interpersonalnych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zwiększenie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych co w efekcie końcowym na skutkować podjęciem zatrudnienia i usamodzielnieniem się ekonomicznym 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez udział w szkoleniach, kursach, doradztwie, działaniach aktywizujących społecznie, stażach/zajęciach reintegracji społecznej.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 4 edycje szkoleniowe Czas trwania poszczególnych edycji zależeć będzie od rodzaju wybranej ścieżki szkoleniowej. Po trzymiesięcznym okresie szkoleniowo-doradczym uczestnicy projektu będą mieli możliwość przystąpienia do trzymiesięcznego stażu u pracodawcy albo miesięcznego zewnętrznego kursu zawodowego.

Formy wsparcia

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:


Po zakończeniu działań szkoleniowo-doradczych rozpoczną się:

Maksymalny czas realizacji wszystkich form wsparcia będzie wynosił 6 miesięcy.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od stycznia 2017 do lutego 2018.

Etapy rekrutacji:

Rekrutacja do projektu będzie się składać z następujących etapów: